ชื่อแหล่งเรียนรู้ มุมเรียนรู้สถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีมุมเรียนรู้บริเวณปอเนาะเป็น แหล่งศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา ครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ในเรื่องของศาสนาและสามัญ ตามวิถีชีวิตสังคมมุสลิม ซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา  สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง   ทุกศาสตร์  และสถาบันศึกษาปอเนาะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยรักการอ่าน สถาบันศึกษาปอเนาะจึงเปรียบเสมือน เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา สนองความต้องการของ  สถานที่ และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้นมีความสำคัญต่อสถาบันศึกษาปอเนาะ ความสะอาด ความเป็นอยู่ถือว่าเป็นการจัดการชีวิต การตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เข้ามาเยี่ยมเยียนสถาบันปอเนาะนั้น หรือเข้ามาติดต่อประสานงาน เกิดความประทับใจกับสิ่งที่พบเห็น และประการสำคัญถือเป็นการเอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้สถาบันศึกษาปอเนาะดำเนินการจัด พัฒนา ส่งเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศาสตร์พระราชา ด้านอาชีพ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น