บริบทตำบลบาเระเหนือ

ประวัติความเป็นมาของ ศกร.ตำบลบาเระเหนือ

ที่ตั้ง ศกร.ตำบลบาเระเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านอาตะบือเระ  หมู่ที่  2  ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  อยู่ห่างจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบาเจาะ ประมาณ  9  กิโลเมตร เป็นอาคารเอนกประสงค์ อยู่ในแหล่งชุมชนที่ทุกคนสามารถไปใช้บริการได้สะดวก

ประวัติความเป็นมา ศกร.ตำบลบาเระเหนือ เป็นสถานที่ของอาคารที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือตั้งอยู่  หมู่ที่  2  ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส   เพื่อใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม และบริการประชาชน  พร้อมเป็นกศน.ตำบล ปัจจุบันเปิดทำการให้บริการแก่นักศึกษา กศน.และประชาชนในพื้นที่ มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน กศน.ตำบลบาเระเหนือ โดยมี นายมะรอมือลี  มาหะมะ หัวหน้า กศน.ตำบลบาเระเหนือ และนางสาวมิรันตี  แมเราะ ครูอาสาฯประจำตำบลบาเระเหนือ เปิดบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเรียนการพบกลุ่ม ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น.  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30น.–16.30 น. โดยมี  นายมะรอมือลี  มาหะมะ หัวหน้า กศน.ตำบลบาเระเหนือ และ นางสาวมิรันตี  แมเราะ ครูอาสาฯประจำตำบลบาเระเหนือ เป็นผู้ให้บริการ

สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง) ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร ศกร.ตำบลบาเระเหนือ ตั้งอยู่ที่บ้านอาตะบือเระ  หมู่ที่  2  ตำบลบาเระเหนือ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากสำนักงาน   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบาเจาะ ประมาณ  9  กิโลเมตร

สภาพทางภูมิศาสตร์ตำบลบาเระเหนือ

                   ลักษณะภูมิประเทศ ทั่วไปของตำบลบาเระเหนือ  เป็นพื้นที่ราบเชิงเขาด้านทิศตะวันตก  ซึ่งเป็นแนวเทือกเขาบูโดกั้นระหว่างตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กับอำเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี หมู่บ้านที่ติดกับเชิงเขาประกอบด้วยหมู่ที่ 4 บ้านยามูแรแนและหมู่ที่ 7 บ้านแคและ ด้านทิศตะวันออกของตำบลบาเระเหนือ  เป็นที่ราบประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บ้านจำปากอ หมู่ที่ 2บ้านอาตะบือเระ หมู่ที่ 3 บ้านยือลอหมู่ที่ 5 บ้านอีโยะ  และหมู่ที่ 6 บ้านยาโต๊ะ       

สภาพภูมิอากาศ อำเภอบาเจาะ  มีภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น  แบ่งเป็น  2  ฤดู คือ ฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยฤดูร้อนเริ่มเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน  และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนมกราคม

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลปะลุกาสาเมาะ ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 11 และเทศบาล   ตำบลต้นไทร  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส

         ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลกาเยาะมาตี   อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส

         ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลไทรทอง  อำเภอไม้แก่น  จังหวัดปัตตานี

         ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเทือกเขาบูโด และตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี และตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

แหล่งน้ำที่สำคัญ

          ตำบลบาเระเหนือมีคลองไหลผ่านคือ คลองอาโล  ที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6 แต่มีปัญหาในการขาดแคลนน้ำเนื่องจากมีเป็นคลองสายสั้น ๆ ไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ดีเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะใช้น้ำจากการขุดเจาะบ่อบาดาล

ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

พื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือเป็นป่าดิบชื้นตามเทือกเขาเทือกเขาบูโด

ลักษณะของดิน

                  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ส่วนบริเวณที่ราบลุ่มต่ำ (พรุ) มีน้ำท่วมขังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ส่วนที่ราบลุ่มใช้ปลูกข้าว ส่วนดินบริเวณที่สูงเป็นดินเหนียวหรือดินลูกรัง เหมาะในการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน

จำนวนประชากร

ตำบลบาเระเหนือ  มีประชากรทั้งสิ้น 6,384 คน แยกเป็นชาย 3,164 คน  หญิง 3,220 คน มีจำนวนครัวเรือน  1,432 ครัวเรือน

  หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้านจำนวน ครัวเรือนทั้งสิ้นจำนวนราษฎร  (คน)
ชายหญิงรวมทั้งสิ้น
1บ้านจำปากอ189402402804
2บ้านอาตะบือเระ2195175211,038
3บ้านยือลอ2896867241,410
4บ้านยามูแรแน2205615701,131
5บ้านอีโยะ200254268522
6บ้านยาโต๊ะ172429403832
7บ้านแคและ143315332647
รวม1,4323,1643,2206,384

จำนวนครัวเรือน 1,432 ครัวเรือนผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นผลผลิตทางการเกษตร เช่น ยางพารา เป็นพืชเศรษฐกิจประจำอำเภอทำรายได้ให้กับประชาชน และมีผลไม้ เช่น ลองกอง เงาะ มังคุด ทุกเรียนและผลไม้ อื่น ๆ มากมาย  

สภาพทางเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลบาเระเหนือประกอบอาชีพ เกษตรกรรมทำสวนยางพาราสวนไม้ผล , รับจ้างกรีดยางและรับจ้างทั่วไป
           ตำบลบาเระเหนือ มีเนื้อที่ในการทำการเกษตร 9,710ไร่ ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ  สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ยางพาราข้าวนาปี  มะพร้าว  ลองกอง  มังคุด  ทุเรียน   เป็นต้น  สรุปได้ดังนี้

สภาพทางสังคม    

       การศึกษา

                     จำนวนสถาบันการศึกษา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระเหนือ

  • โรงเรียนสังกัด  สพฐ.                                                จำนวน  4  แห่ง
  • โรงเรียนสังกัด  สช.                                                  จำนวน  2  แห่ง
  • สถาบันปอเนาะ                                                      จำนวน  2  แห่ง

       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                  จำนวน  3  แห่ง

             ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาเระเหนือ  จำนวน  1  แห่ง

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ลำดับที่ชื่อ กศน.ตำบล ที่ตั้งหมายเหตุ
กศน.ตำบลบาเระเหนือหมู่ที่ 2 บ้านอาตะบือเระ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
บ้านหนังสือชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านแคและ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
รพ.สต.ตำบลบาเระเหนือหมู่ที่ 1 บ้านจำปากอ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลแอนศอร์หมู่ที่ ๓ บ้านยือลอ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
อบต.บาเระเหนือหมู่ที่ 1 บ้านจำปากอ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
โรงเรียนบ้านยือลอหมู่ที่ ๓ บ้านยือลอ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
6โรงเรียนบ้านอาตะบือเระหมู่ที่ 2 บ้านอาตะบือเระ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
7โรงเรียนบ้านอีโย๊ะหมู่ที่ 5 บ้านอีโย๊ะ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
8โรงเรียนบ้านจากอหมู่ที่ 1 บ้านจำปากอ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
9โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์หมู่ที่ 5 บ้านอีโย๊ะ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
10โรงเรียนอัลมัสโฮร์หมู่ที่ ๓ บ้านยือลอ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
11ศูนย์เด็กเล็กบ้านจำปากอหมู่ที่ 1 บ้านจำปากอ ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 
12ศูนย์เด็กเล็กบ้านยามูแรแนหมู่ที่ 4 บ้านยามูแรแน ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ 

3. ปัญหาและความต้องการทางการศึกษาของประชาชนที่จำแนกตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย

        ด้านการรู้หนังสือ ด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ) ด้านอาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย