แหล่งเรียนรู้เศรษฐิกจพอเพียงบ้านจำปากอ

แหล่งเรียนรู้เศรษฐิกจพอเพียงบ้านจำปากอ ได้ดำเดินการจัดกิจกรรมการปลูกมะนาวในบ่อซิเมนต์ การปลูกพริกในถุงดำ การปลูกผักสวนครัว และมีการขยายผลต่อการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นบ้าน การเลี้ยงปลาดุก การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ โดยเน้นให้มีระบบรูปแบบและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความมั่งคง ยั่งยืน สามารถขยายผลได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างการเรียนรู้ได้