ชื่อชื่อแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด)ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

ถาบันศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญของประชาชนในชุมชนของชาวมุสลิม เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับแนวทาง  หลักการการปฏิบัติตนและหลักการของศาสนาอิสลาม  ดังนั้นเมื่อกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาสายสามัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551และการศึกษาสายอาชีพให้ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ จึงมีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้หรือห้องสมุดในสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้นักศึกษา ภาคีเครือข่าย และ. บุคคลภายนอกปอเนาะที่สนใจ ใช้ในการศึกษาหาความรู้และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม