ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

วันที่ 24 เมษายน 2567 นางนุรไอนี ติสมานิ ผอ.สกร.อำเภอบาเจาะ มอบหมายให้นางกิตติมา ซำยา ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 โดยสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ วันที่ 24-25 เมษายน 2567 ณ.โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท สงขลา อำเภอ สิงหนคร จังหวัดสงขลา