โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

1. ชื่อโครงการ  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6

จุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
   
      ๑. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 

๑.๑ สร้างความปลอดภัยในหน่วยงาน/สถานศึกษา และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบ    ต่าง ๆ ผ่านกิจกรรม “White Zone กศน. ปลอดภัย ไร้สารเสพติด” เน้นแนวทางการปฏิบัติภายใต้หลักการ ๓ ป. ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม โดยวางแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยจากสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น โรคระบาด เหตุการณ์ความไม่สงบ เป็นต้น ให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้ง ดําเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามประเมินผลการดําเนินการ เพื่อปรับปรุง พัฒนา และขยายผลต่อไป 

๒. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

๒.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษานําหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างสมรรถนะที่สําคัญจําเป็นสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับผู้เรียน 

๒.๓ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ์ความยึดมั่น ในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมือง 

๒.๑๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความพร้อมในการจัดการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนและมีศีลธรรมที่เข้มแข็ง รวมถึงการมีจิตอาสา โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการเพิ่มทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เช่น ทักษะความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ การสื่อสารระหว่างบุคคล การเตรียมพร้อม รับความเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 

3. หลักการและเหตุผล

สำหรับกิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนาจะต้องเป็นโครงการที่สนับสนุนให้สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้/Best Practice / Good Practice ในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรมบริหารจัดการขยะ กิจกรรมสร้างสุขภาวะสำหรับผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน กิจกรรมพัฒนามุมส่งเสริมการรู้หนังสือไทย กิจกรรมพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาต่อยอดอาชีพ โดยให้สอดคล้องกับศาสตร์พระราชา ซึ่งกิจกรรมที่จะดำเนินการ ต้องยึดหลักการขับเคลื่อนแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร กศน.อำเภอ ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ครู กศน. ผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ และชมรมพัฒนาอาสาปอเนาะ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาปอเนาะอย่างมั่นคง

สถาบันศึกษาปอเนาะ เป็นสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน ครู  ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างสมบูรณ์ในเรื่องของศาสนาและสามัญ ตามวิถีชีวิตสังคมมุสลิม ซึ่งเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางปัญญา  สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งรวมความรู้ทุกแขนง   ทุกศาสตร์  และสถาบันศึกษาปอเนาะยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สถาบันศึกษาปอเนาะจึงเปรียบเสมือน เป็นแหล่งบันเทิงประเทืองปัญญา สนองความต้องการของ  สถานที่ และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมภูมิทัศน์นั้นมีความสำคัญต่อสถาบันศึกษาปอเนาะ ความสะอาด ความเป็นอยู่ถือว่าเป็นการจัดการชีวิต การตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เข้ามาเยี่ยมเยียนสถาบันปอเนาะนั้น หรือเข้ามาติดต่อประสานงาน เกิดความประทับใจกับสิ่งที่พบเห็น และประการสำคัญถือเป็นการเอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้สถาบันศึกษาปอเนาะดำเนินการจัด พัฒนา ส่งเสริมสถาบันศึกษาปอเนาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านศาสตร์พระราชา ด้านอาชีพ ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

สถาบันศึกษาปอเนาะ มีพื้นที่และสัดส่วนขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ดังนั้นจึงเห็นควรว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นเรื่องสำคัญ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ จึงได้จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณปอเนาะ จัดทำมุมที่อ่านหนังสือขึ้น และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ในสถาบันศึกษาปอเนาะให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ดังกล่าวให้ดีขึ้น สามารถจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า และประสิทธิภาพ

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ในบริเวณสถาบันศึกษา ปอเนาะ ตามแนวทางศาสน์พระราชา

                     ๔.๒ เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าตามแนวทางศาสน์พระราชา

๕. เป้าหมาย

๕.๑ เชิงปริมาณ

สถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง 7 แห่ง

      – สถาบันศึกษาปอเนาะกุรอ่านกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

      – สถาบันศึกษาปอเนาะนัสรีนวิทยา ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

      – สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

      – สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลแอ็นศอร์ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

      – สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

      – สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูลูม ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

      – สถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะอฺลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

๕.๒ เชิงคุณภาพ

                          – สถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง 7 แห่ง ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทางภูมิทัศน์และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

๖. วิธีการดำเนินการ

กิจกรรมหลักวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายเป้าหมาย (คน)พื้นที่ดำเนินการระยะเวลางบ
ประมาณ
๑. สำรวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบจำนวนกลุ่มเป้าหมายบุคลากร/ครูอาสาฯปอเนาะ7สถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง 7 แห่ง24 กรกฎาคม 2566
๒. ประชุม/วางแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการบุคลากร/ครูอาสาฯปอเนาะ7สกร.อำเภอ
บาเจาะ
25 กรกฎาคม 2566
๓. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติเพื่อขออนุมัติงบประมาณ    ในการดำเนินโครงการบุคลากร/ครูอาสาฯปอเนาะ1สกร.อำเภอ
บาเจาะ
25 กรกฎาคม 2566
๔. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานฝ่ายต่างฯเพื่อแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานฝ่ายต่างๆ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากร/ครูอาสาฯปอเนาะ7สกร.อำเภอ
บาเจาะ
25 กรกฎาคม 2566
๕. ดำเนินงานตามโครงการ
– โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ
ทั้ง 7 แห่ง
  5.๑ เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ ในบริเวณสถาบันศึกษา ปอเนาะ ตามแนวทางศาสน์พระราชา 5.๒ เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าตามแนวทางศาสน์พระราชา    สถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง 7 แห่ง/ครูอาสาฯปอเนาะ7 แห่งณ สถาบันศึกษาปอเนาะ
ทั้ง 7 แห่ง
7 – 10 สิงหาคม 256670,000 บาท
กิจกรรมหลักวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายเป้าหมาย (คน)พื้นที่ดำเนินการระยะเวลางบประมาณ
  ๖. นิเทศ/ติดตามผลการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์บุคลากร/ครูอาสาฯปอเนาะ3ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ
ทั้ง 7 แห่ง
7 – 10 สิงหาคม 2566
  ๗. สรุปประเมินผลโครงการ  เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการบุคลากร/ครูอาสาฯปอเนาะ2สกร.อำเภอ
บาเจาะ
23 สิงหาคม 2566
  ๘. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้บังคับบัญชาบุคลากร/ครูอาสาฯปอเนาะ2กศน.อำเภอบาเจาะ23 สิงหาคม 2566

๗.  งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน 

ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้         งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 20002340036005000005 ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ไตรมาส 4 กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา เป็นเงินจำนวน 70,000  บาท          (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๗.๑  ค่าตอบแทน                             เป็นจำนวนเงิน                 –

๗.๒  ค่าใช้สอย                                เป็นจำนวนเงิน                 –

               ๗.๓  ค่าวัสดุ                                   เป็นจำนวนเงิน             70,000   บาท  

               – แยกตามปอเนาะ ดังนี้

สถาบันศึกษาปอเนาะกุรอ่านกูเร๊าะฮ์ซับอียะห์    

          – ค่าวัสดุ                                        เป็นเงิน                     10,000   บาท

สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน

          – ค่าวัสดุ                                        เป็นเงิน                     10,000   บาท

สถาบันศึกษาปอเนาะนัสรีนวิทยา

          – ค่าวัสดุ                                        เป็นเงิน                     10,000   บาท

สถาบันศึกษาปอเนาะมัรกาซอิฮย๊ะอัลฟุรกอน

          – ค่าวัสดุ                                        เป็นเงิน                     10,000   บาท

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลแอ็นศอร์

          – ค่าวัสดุ                                        เป็นเงิน                     10,000   บาท

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอูลูม 

          – ค่าวัสดุ                                        เป็นเงิน                     10,000   บาท

สถาบันศึกษาปอเนาะบากูรอตุตตะลีมีลิลอุลูมิซซัรอียะห์

          – ค่าวัสดุ                                        เป็นเงิน                     10,000   บาท

                                                                      รวมทั้งสิ้น        70,000 บาท

รวมเป็นจำนวนเงิน   70,000 บาท  (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

                    หมายเหตุ*  ถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรมหลักไตรมาส ๑ (ต.ค.๖5–ธ.ค.๖5)ไตรมาส ๒ (ม.ค.๖6–มี.ค.๖6)ไตรมาส ๓ (เม.ย.๖6–มิ.ย.๖6)ไตรมาส ๔ (ก.ค.๖6–ก.ย.๖6)
1. สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
๒. ประชุม/วางแผนการดำเนินงาน
๓. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานฝ่ายต่างฯ
๕. ดำเนินงานตามโครงการ
– โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง 7 แห่ง
70,000
๖. นิเทศ/ติดตามผล
๗. สรุปประเมินผลโครงการ
๘. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

– นายยาการียา  ลาเต๊ะ  พนักงานราชการ (ครูอาสาฯปอเนาะ) งานสถาบันศึกษาปอเนาะ
  โทร. 089-2938289   โทร.๐-๗๓๕๙-๙๐๐๐ 
– สถาบันศึกษาปอเนาะ ทั้ง 7 แห่ง

– ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

๑๐.เครือข่าย      
          – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบล

– องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล

– กศน.ตำบลทุกตำบล

๑๑.โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

          – โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.)

๑๒. ผลลัพธ์ (Outcome)

          สถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทางภูมิทัศน์และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

๑๓. ดัชนีตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

๑๓.๑) ตัวชี้วัดผลผลิต ( Output)

– กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 100  ผ่านการอบรมตามวัตถุประสงค์

          ๑๓.๒) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ( Outcome)

                    – ร้อยละ 90 สถาบันศึกษาปอเนาะได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อม ทางภูมิทัศน์และเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

๑๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ

          14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ

          14.2 แบบสังเกตุ

          14.3 แบบทดสอบ ก่อน-หลังเรียน

15. การอนุมัติโครงการ

                                         ลงชื่อ                                   ผู้เขียน/เสนอโครงการ      

                                                     (นายยาการียา ลาเต๊ะ)                                             
                                                 ตำแหน่ง ครูอาสาฯปอเนาะ                                               
                                 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ

              (นางสูไรยา  สือนิ)

              ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

                                         ลงชื่อ                                  ผู้อนุมัติโครงการ

  (นางนูรไอนี  ติสมานิ)
    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบาเจาะ
            ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบาเจาะ

กำหนดการ
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปอเนาะอัล-ฟุรกอน

7 – 10 สิงหาคม 2566

ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอัล-ฟุรกอน

วันที่กิจกรรมหมายเหตุ
7   สิงหาคม 2566กิจกรรมที่ 1  ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์และเรียนรู้ทฤษฎี วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ (การปูพื้นกระเบื้อง การทาสี)  ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ ร่วมกันดำเนินงาน
8 – 9 สิงหาคม 2566กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ คือ การปรับปรุงหน้าห้องสมุด ห้องเรียนสามัญ สถาบันศึกษาปอเนาะ ดำเนินการตามกิจกรรมดังนี้      –   ปูกระเบื้องปูพื้นหน้าห้องสมุด –   การทาสีห้องเรียนสามัญ –   จัดมุม สื่อห้องเรียนสามัญ
10 สิงหาคม 2566กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน – สรุปผลการจัดกิจกรรม และองค์ความรู้ที่ได้รับ เพื่อใช้ในการพัฒนาสถาบันศึกษาในส่วนอื่นๆ ต่อไป

********************************************

หมายเหตุ  :  กิจกรรมในกำหนดการโครงการดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม