นิเทศน์การดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนราธิวาส