กิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์


วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ผอ.กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สกร.อำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยด้วย คณะครู และบุคคลการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคีของบุคลากร ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และธรรรมาภิบาล ทั้งนี้ ได้สวดมนต์ กล่าวดูอาอ์ โดยมี นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวย การสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส พบปะพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น และผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรสังกัดสำนักงาน สกร.จังหวัดนราธิวาส ทั้ง 13 อำเภอ ณ สกร.อำเภอสุคิริน