ดำเนินการปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 ในระดับ ม.ต้น

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้บุคลากรครู ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก ดำเนินการปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2567 ในระดับ ม.ต้น ณ ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส โดยครูผู้จัดการเรียนรู้ ได้แจ้งถึงโครงสร้างหลักสูตร วิธีการเรียน เกณฑ์การจบ และการวัดและประเมินผล พร้อมร่วมกันกำหนดวันและเวลาการพบกลุ่มประจำสัปดาห์