โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางสาวนูรีซัน สาเมาะ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางจิรัชยา มามะ ครู ศรช. และนางซูไฮดา มามะ ครูอาสาฯประจำปอเนาะเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนางปิยะฉัตร อุตสาหะ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสรริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการฯ ซึ่งการอบรมวิทยากรยุวกาชาดจังหวัดนราธิวาสในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรยุวกาชาด โดยการใช้กระบวนการทางยุวกาชาด เพื่อไปขยายผลต่อยอดให้กับอาสายุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดให้การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษามีคุณภาพ บุคลากรผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะด้านการเรียนรู้ได้อาศัยยุวกาชาด และมีความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการทางยุวกาชาดไปขยายผลต่อยอดสู่อาสาสมัครยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดต่อไป ทั้งนี้ ในกิจกรรมประกอบไปด้วย ปฐมนิเทศ, ทดสอบขั้นต้น, กิจกรรมปลุกพลัง, รู้จักสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด, การใช้แอพอาสาสมัครกาชาด, การบริหารจัดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด, กระบวนการและพิธีการฝึกอบรม “พิธีต้อนรับ”, กายบริหารและฝึกระเบียบแถว, ฝึกปฏิบัติการตรวจเยี่ยม, ฝึกปฏิบัติพิธีหน้าเสาธง, การกาชาดแลยุวกาชาด, การพัฒนาคุณภาพชีวิต, จิตอาอายุวกาชาดพึ่งพาได้, การจัดกิจกรรมสัมพันธภาพ,วางแผนฝึกทักษะวิทยากร, ฝึกทักษะวิทยากร,รอบโลกกับกาชาด, สภากาชาดไทยและยุวกาชาด, RCY Party Night, การปฐมพยาบาล CPR, การบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ, การสร้างเครือข่ายอาสายุวกาชาดเพื่อบริการชุมชน, อภิปรายซักถาม และทดสอบขั้นต้นขั้นปลาย เป็นต้น