เปิดโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ

วันที่ 23 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาววีด๊าด อาชวาศัย ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดำเนินการจัดโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ในเขตพื้นที่ทั้ง7ตำบลในอำเภอระแงะ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบุคลากรรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น ชุมชน และสามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากร และภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีนายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายสัมพันธ์ ศิริพงษ์ สาธารณสุขอำเภอระแงะร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส