โครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

ผู้ว่าฯ นราธิวาส เปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน

วันนี้ 6 พ.ค.67 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส นายจีรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 13 อำเภอ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน โดยห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระองค์ท่าน ทรงเจริญพระชนม์มายุครบ 6 รอบ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2538 ทรงได้รับพระราชทานสถาปนาพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เฉลิมพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามห้องสมุดว่า “ห้องสมุดประชาชน นราธิวาสราชนครินทร์”

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 101 ปี แก้วกัลยาในดวงใจ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, กิจกรรม Shopping Ideas DIY, กิจกรรมประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทเดี่ยวและประเภททีม, กิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับพระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ระบบ Kahoot), กิจกรรมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อ “แก้วกัลยาในดวงใจ ของฉัน”, บูธ To be number one , บูธนิทรรศการส่งเสริมการอ่านผ่านอาชีพ, บูธนิทรรศการนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน และรถโมบายเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน เป็นต้น

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวพบปะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า “การศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาที่สำคัญ แม้บางคนอาจไม่พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่เด็กจนจบการศึกษาออกมามีงานทำ ด้วยเหตุปัจจับหรือข้อจำกัดต่าง ๆ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้คนที่มีความพร้อมในภายหลังได้กลับมาศึกษาต่อได้ และสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนต้องได้รับการศึกษาที่ถูกต้องเหมาะสม

มีความรู้ด้านการประกอบอาชีพ มีความรู้เรื่องของชาติบ้านเมือง และมีความรับผิดชอบต่อการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อความสงบและความเจริญของบ้านเมืองโดยส่วนรวม

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้จากตำบลต่าง ๆ ที่ได้มาเปิดบูธแสดง ผลงานและนวัตกรรมภายในงานด้วย

อ่านเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/places/sing-thi-txng-tha-ni-xaphex-rangaea/108612739173320