เข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวา