รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ภายใต้โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ภายใต้โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตและสังคม ภายใต้โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมการจัดการขยะ ภายใต้โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more