บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 24 พฤษภาคม 25

Read more