ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบาเจาะ

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more