บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานแบบการคิดประยุกต์ (Creativity-Based Learning : CBL)

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more