บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียน ด้วยกระบวนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นพื้นฐานแบบการคิดประยุกต์ (Creativity-Based Learning : CBL)

วันที่ 21 มีนาคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการเป็นวิทยากรกระบวนการและหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 21 มีนาคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 21 มีนาคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นำนักศึกษาเข้ารับการทดสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธทศักราช 2551 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

วันที่ 21 มีนาคม 256

Read more