บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ นำนักศึกษาเข้ารับการทดสอบระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธทศักราช 2551 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2566 รายวิชาบังคับ และรายวิชาเลือกบังคับ

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more