บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

วันที่ 5 กุมภาพันธ์

Read more

สกร.อำเภอบาเจาะ ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไปยังสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาดำเนินการตามแนวทางสื่อประชาสัมพันธ์ต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก

สกร.อำเภอบาเจาะ ขอปร

Read more

บุคลากร สกร.อำเภอบาเจาะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 5 กุมภาพันธ์

Read more