กศน.อำเภออำเภอเมืองนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวัน เพื่อสนองมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออำเภอเมืองนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวยุพินธ์ ทองคำ ครูอาสาฯตำบลกะลุวอ พร้อมด้วยนางสาวฐิตาพร จูหม๊ะ ครูอาสาฯตำบลโคกเคียน นางสาวพัฒน์ชินี ขันทศกร ครูอาสาฯตำบลบางปอ นางสาวอาสือเมาะ สาเเม ครูกศน.ตำบลมะนังตายอ และลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำวัน เพื่อสนองมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินไปตามปกติและมีประสิทธิภาพ