เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการศึกษาออนไลน์

 

 

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2563 นายมนพ ขวัญดีผู้อำนวยการกศน.อำเภอรือเสาะมอบหมายให้นางสาวสากีนะห์ ลาเต๊ะ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการศึกษาออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการจัดการศึกษายุคดิจิทัลและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน ตามนโยบายของของสำนักงาน กศน ณ.ห้องประชุมสถาบันกศน.ภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัด สงขลา