โครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับตำบล (ครู ค.) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวศุหัชฌา โพธิรุกข์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ดำเนินโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ระดับตำบล (ครู ค.) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานโครงการดิจิทัลชุมชนสำหรับบุคลากรแกนนำด้านดิจิทัล (ครู กศน. ระดับตำบล : ครู ค.) ให้มีความเข้าใจกลไกการทำงานและแนวโน้มของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่องานการตลาดและการขาย รวมถึงการตลาดขั้นพื้นฐานที่จะนำไปใช้เชื่อมโยงระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิม และการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ และประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลต่อไป และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้รับทราบแนวทางในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ