ประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-11.00 น. นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวอุทัยวรรณ ย่างกุ้ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวจังหวัดปัตตานี จัดโดยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 150 คน สำหรับ สกร.จังหวัดนราธิวาส ได้รับการจัดสรรโควต้า จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นักศึกษา 2 คน และบุคลากร 1 คน โดยการประชุมดังกล่าว ประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting