น.ศ.ปอเนาะ ร่วมโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษายน 

วันที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอมอบหมายให้ฝ่ายงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : 2 เมษายน วันรักการอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้ทราบถึงพระอัจฉริยภาพด้านงานวรรณกรรมของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 3. เพื่อส่งเสริมการอ่านและประชาสัมพันธ์พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะครู บุคลากร และนักศึกษา สกร. และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมมีดังนี้ 1. ร่วมลงนามถวายพระพร 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2. ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า และกิจกรรมตอบคำถามพระราชประวัติ 3.กิจกรรมรับสมัครอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 4. กิจกรรมจัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี 5.กิจกรรมอ่านบอกรัก ถ่ายภาพกับหนังสือที่ชอบ 6.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน จำนวน 6.1 ฐานที่ 1 กิจกรรมแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี 6.2 ฐานที่ 2 กิจกรรม Book talk 6.3 ฐานที่ 3 กิจกรรม ส่งเสริมการอ่านผ่านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น Telling story ผ่านนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ยือรีงาสืบสานมรดกอิสลาม ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส