บริบทปอเนาะ

ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะแสงอรุณศาสน์สถานที่ตั้ง   45/3 ม.3  บ้านกูปง  ตำบลฆอเลาะ  อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์  086-9689621   E-mai : –

1.2 ชื่อ-สกุล ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ          นายมนต์ชัย  สะรี
1.3 ชื่อ-สกุล โต๊ะครู        นายมนต์ชัย               สะรี     โทรศัพท์  086-9689621
1.4 ชื่อ-สกุลผู้ช่วยโต๊ะครู  1. นายอับดุลเลาะ        สะรี     โทรศัพท์  061-8594773
2. นางสาวรอกีเยาะ      มะลี     โทรศัพท์  092-5679947
3. นางสาวมูสฟีระห์      อารง    โทรศัพท์  095-0874288
1.5 ชื่อ-สกุล ครูผู้ช่วย     ๑. นางแนตี               นุชภู่    โทรศัพท์  081-609-8596
ข้อมูลทั่วไปสถาบันศึกษาปอเนาะ ปี พ.ศ. 2566

1.ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     แสงอรุณศาสน์

ตั้งอยู่เลขที่   45/3     หมู่ที่ 3      ตำบลฆอเลาะ   อำเภอแว้ง   จังหวัดนราธิวาส   รหัสไปรษณีย์  96160

2.ชื่อโต๊ะครู  นายมนต์ชัย   สะรี  โทรศัพท์  086-968-96-21

จบการศึกษาศาสนา ชั้น 10 (ซานาวี)   วุฒิการศึกษา(วิชาสามัญ)มัธยมศึกษาตอนปลาย

3.จำนวนผู้ช่วยโต๊ะครู            ชาย    1  คน             หญิง  2   คน               รวม   3    คน

  • จบการศึกษา ศาสนา/สามัญ
ชื่อผู้ช่วยโต๊ะครู วุฒิศาสนา วุฒิสามัญ
1.นายอับดุลเลาะ       สะรี สถาบันศึกษาปอเนาะ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2.นางสาวรอกีเยาะ    มะลี ชั้น 7 มัธยมศึกษาตอนปลาย
3.นางสาวมูสฟีระห์         อารง ซานาวี ปริญญาตรี

4.จำนวนผู้เรียนที่มีอยู่ปัจจุบัน   ชาย  77  คน  หญิง  3   คน   รวม   80   คน

  • จำนวนผู้เรียนที่มีอยู่ปัจจุบันจำแนกตามอายุ
(อายุ 6-11 ปี) (อายุ 12-14 ปี) (อายุ 15-18 ปี)
ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน
43 3 46
(อายุ 19-25 ปี) (อายุ 26 ปี-ขึ้นปี)
ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน ชาย/คน หญิง/คน รวม/คน
34 34

5.จำนวนที่ดินที่ใช้จัดตั้ง  8  ไร่  2  งาน   90  ตารางวา  เป็นกรรมสิทธิ์ของ  นายมนต์ชัย    สะรี

6.ใบอนุญาตให้จัดตั้งเลขที่ 3960800140725/2548  ลงวันที่  10  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2548

7.ชื่อผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้ง(โต๊ะครู)  เลขประจำตัวประชาชน3-9608-00140-72-5  ภูมิลำเนาปัจจุบันบ้านเลขที่  45/1 หมู่ที่ 3  ถนน –  ตำบลฆอเลาะอำเภอแว้ง   จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96160  โทรสาร   –

8.ชื่อผู้ช่วยโต๊ะครู  เลขประจำตัวประชาชน3-9608-00140-74-1  ภูมิลำเนาปัจจุบันบ้านเลขที่  45/1    หมู่ที่3  ถนน –  ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง   จังหวัดนราธิวาส    รหัสไปรษณีย์  96160                  โทรศัพท์  086-968-96-21  โทรสาร   –  วุฒิการศึกษา(วิชาสามัญ) มัธยมศึกษาตอนต้น                   (กำลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย)  (วิชาศาสนา) สถาบันปอเนาะ

9.ผู้สอน จำนวน  2 คน (แนบบัญชีรายชื่อ)

บัญชีรายชื่อผู้สอน
ที่ ชื่อ-ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน อายุ/ปี ภูมิลำเนาเดิม วุฒิการศึกษา
วิชาสามัญ วิชาศาสนา
1. นายมนต์ชัย      สะรี 3-9608-00140-72-5 ๔7 45/3 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ม.ปลาย ซานาวี
2. นายอับดุลเลาะ  สะรี 3-9608-00140-74-1 ๓๕ 45/1 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ม.ปลาย สถาบันปอเนาะ
๓. นางสาวรอกีเยาะ มะลี ๓-๙๖๐๗-๐๐๒๘๘-๕๙๕ ๒๙ 45/1 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ม.ปลาย ชั้น 7
4. นางสาวมูสฟีระห์  อารง 1-9608-00071-093 27 45/3 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ปริญญาตรี ซานาวี

10.ส่งเสริมให้มีการสอนวิชาชีพสาขาใดบ้าง  1. วิชาก่อสร้าง  2.วิชาช่างเชื่อม 3.วิชาช่างฉาบ