บริบทตำบล

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปของตำบลแม่ดง

ความเป็นมา

                    ตำบลแม่ดงเป็นตำบลหนึ่งในจำนวนของอำเภอแว้ง  พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบทางทิศตะวันตกของตำบล  มีที่ราบและเนินเขา (บริเวณพื้นที่หู่ที่ 1,2,3,4 ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ พื้นที่เขตภูเขา หมู่ที่ 5,6,7 อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอแว้ง อยู่ห่างจากอำเภอแว้งประมาณ 7 กิโลเมตร ศูนย์การเรียนชุมชนตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านจือแร ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส ระยะทางจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแว้งถึงศูนย์การเรียนชุมชนตำบลแม่ดงประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 0 นาที โดยผ่านอำเภอแว้ง และเส้นทาง ( บ้านจะมาเกะ ) โดยตำบลแม่ดงเป็นตำบลที่อยู่ติดกับเชิงเขา (เทือกเขาเปราะห์)เนื้อที่

ตำบลแม่ดง มีเนื้อที่ 56.41 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 243,750. ไร่
โดยติดอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ         ตำบลแว้ง         อำเภอแว้ง        จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้             ติดต่อกับ         ตำบลโล๊ะจูด      อำเภอแว้ง        จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ         ตำบลมาโมง      อำเภอแว้ง        จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลฆอเลาะ    อำเภอแว้ง        จังหวัดยราธิวาส

ข้อมูลการปกครอง

ตำบลแม่ดง

หมู่บ้าน  มี ๗  หมู่บ้านดังนี้

  • บ้านจือแร
  • บ้านตอแล
  • บ้านยะหอ
  • บ้านควนกาแม
  • บ้านแม่ดง
  • บ้านบาเละ
  • บ้านเปราะห์

          ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลแม่ดงทางทิศตะวันตกของตำบลเป็นภูเขาทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบเนินเขาเป็นที่ตั้งของชุมชนพื้นที่เกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์บางส่วนติดริมฝั่งแม่น้ำ

ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศของตำบลแม่ดงมีอากาศชื้นและฝนตกชุกตลอดทั้งปีซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ฤดูคือ

– ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -เดือนมิถุนายน

– ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม -เดือนมกราคมของปีถัดไป

( ฝนตกชุกในช่วงเดือนตุลาคม – มกราคมของทุกปี )

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (สวนยางพาราและสวนผลไม้) รองลงมา

ได้แก่อาชีพ รับจ้าง ค้าขาย ตามลำดับ สภาพทางเศรษฐกิจของตำบลแม่ดงอยู่ในเกณฑ์ดี ประชากรร้อยละ ๗๐ มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ในการปลูกยางพารา  ทำสวนผลไม้ และค้าขาย ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำให้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี

ด้านการศึกษา

ตำบลแม่ดงมีสถานศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วย

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต ๒ จำนวน  4 แห่ง

– โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองแว้ง
– โรงเรียนบ้านตอแล

– โรงเรียนบ้านแม่ดง

– โรงเรียนบ้านยะหอ

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน   1  แห่ง

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจะมาเกะ

กศน. 1 ศูนย์

  • ศูนย์ กศน.ตำบลแม่ดง

ด้านสาธารณสุข

–  สถานีอนามัย  2  แห่ง
– บ้านควนกาแม

– บ้านยะหอ

 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของตำบลแม่ดง

คลองขุดบ้านยะหอ

ด้านประชากร

๑. จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 6,085 คน

– จำนวนประชากร  ชาย   3,095  คน

– จำนวนประชากร  หญิง  2,990  คน

– ความหนาแน่นของประชากร ๑๕๐ คน/ตารางกิโลเมตร

 ด้านศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ตำบลแม่ดง ร้อยละ ๙๕ นับถือศาสนาอิสลาม และร้อยละ ๕ นับถือศาสนาพุทธ มีมัสยิด  7 แห่ง ภาษาที่นิยมใช้คือภาษาถิ่น ที่เรียกว่า “ภาษายาวี”

ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

วัฒนธรรมและประเพณีของตำบลแม่ดง มีลักษณะเช่นเดียวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้โดยทั่วไป และลักษณะวัฒนธรรมพื้นบ้านของตำบลแม่ดง เกิดจากวิถีชีวิตตามหลักการของศาสนาเป็นส่วนใหญ่ การถือศีลอด ประเพณีฮารีรายอ การเข้าสุนัต วันเมาลิด ประเพณีกวนอาซูรอ ศิลปะการต่อสู้ ซีละ ดีเกฮูลู วันสงกรานต์ และกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นต้น

ปราชญ์ชาวบ้าน

 

ภูปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความสามารถ ที่อยู่
ดีเกฮูลู นายมูฮำมัด  โตะแวนายมะแอ      ดอเลาะ หมู่ 3 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ศิลปะป้องกันตัว  ปัญจสีลัต นาย มะแอ  ดอเลาะ หมู่ 3 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
แพทย์แผนโบราณ ผดุงครรภ์โบราณ นายอารง หมู่ 1 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
หมอตำแย นางฮาวอ  สตอปา หมู่ 5 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส

 

 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง
กศน.ตำบล ศูนย์เรียน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ดง อำภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
บานอ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ดง อำภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
น้ำพริกสมุนไพร หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ดง อำภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
เตยหนาม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ดง อำภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ดอกไม้ประดิษฐ์จากถุงน่อง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ดง อำภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส