ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลแม่ดง (ศกร.ตำบลแม่ดง)

บ้านจือแร ตำบลแม่ดง

อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

โทรศัพท์ 0987263506

E-mail : nfe.maedong@gmail.com