บริบทตำบล

๑.๑ บทข้อมูลพื้นฐาน เพื่อการวางแผน

          ๑) สภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมติดต่อสารสื่อส

ขนาดพื้นที่

ขนาดพื้นที่ ตำบลเอราวัณ  จำนวน  35,010 ไร่ (46.63 ตารางกิโลเมตร)

ที่ตั้ง

ตำบลเอราวัณเป็นตำบล 1 ใน 6 ตำบลของอำเภอแว้ง ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอแว้ง
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 7.0 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลเอราวัณ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส