กรรมการสถานศึกษา

นายนิบือราเฮง มะดือเระ 

ประธานคณะกรรมการ 

นายอับดุลอาซิซ โต๊ะเดร์ 

รองประธานคณะกรรมการ 

นายวีระพันธ์ แก้วคง 

กรรมการ 

นายอีล้วน ยูโซ๊ะ 

กรรมการ 

นายมูหัมมัดไซดี มะอีซอ 

กรรมการ 

นายมะดาโอ๊ะ ดือเร๊ะ 

กรรมการ 

นายอาหมัด นีระ 

กรรมการและเลขานุการ 

นายนิติ  คงพูน 

กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ 

นางสุพัตรา  สอสม 

กรรมการและผู้ช่วยเลขนุการ 

นางสาวพีรภาว์ ทองแดง

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอตากใบ