เตรียมสถานที่รับการนิเทศในการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สกร.อำเภอตากใบ


วันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลพร่อน สกร.อำเภตากใบ ร่วมพร้อมเตรียมสถานที่รับการนิเทศในการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สกร.อำเภอตากใบ ณ สกร.อำเภอตากใบ และแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกร.ตำบลโฆษิต หมู่ 2 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส