กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน