บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกในคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

———————————————————————

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อสำนึกในคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึก และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ทั้งนี้ได้สวดมนต์ กล่าวดุอาอ์ และพบปะพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจในการร่วมพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติ สกร.อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส