ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอตากใบ (ก.บ.อ.ตากใบ) ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 6 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ ครู สกร.อำเภอตากใบ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการบริหารงานแบบบูรณาการอำเภอตากใบ (ก.บ.อ.ตากใบ) ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม โดยมีว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบ เป็นประธานเปิดประชุม และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ชี้แจงข้อราชการสำคัญ สรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ และบูรณาการทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ หน่วยกำลังในพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/takbainfe/posts/pfbid0zbR7WTcxQn1MebWh5XHHdmox1j1dPzQVC4vAgdCsp8JKis3aSMeQ6AtNBeBmKsbZl