ขอแสดงความยินดีกับองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ

การประเมินการคัดลือกองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอ ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัด ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรูัจังหวัดนราธิวาส
ผลการประเมินองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ อยู่ในระดับดีเยี่ยม