โครงการนักศึกษา สกร.ยุคใหม่ หัวใจสีขาว (Say No To Drug)

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนักศึกษา สกร.ยุคใหม่ หัวใจสีขาว (Say No To Drug) จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับตัวเองและครอบครัว

ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน