ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง

นายชำนาญ  นิลกระวัตร วิทยากรประจำศูนย์การเรียนรู้