วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ออกกำลังกายผ่อนคลายเพื่อสุขภาพแข็งแรง และเพื่อสานสัมพันธ์ ให้แก่บุคลากร ณ สกร.อำเภอสุคิริน

Read more

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษามุมเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

วันที่ 8 เดือนกุมภาพ

Read more