#โครงการการเรียนรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

……………กิจกรรมถอดบทเรียน การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ ……………

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายคณะครู สกร. อำเภอสุคิรินดำเนินกิจกรรม ถอดบทเรียน การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ ในโครงการการเรียนรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ นักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน เพื่อสร้างความเข้าใจจากการศึกษาดูงานให้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งให้แบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนอในกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อฝึกทักษะด้านการพูดหน้าชั้นเรียนให้แก่นักศึกษา ณ ตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี