#จัดโครงการการเรียนรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

…………………………ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.จะนะ …………………………

วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้จัดโครงการการเรียนรู้การใช้พลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ นักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2567 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และสามารถใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสมและสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน ให้แก่นักศึกษา ณ โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา