ประชุมวางแผนการดำเนินงาน บุคลากรสกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวมูอาซะห์ เตะ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุคิรินเพื่อติดตามงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีบุคลากรสกร.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน