การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง”

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง” โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน และคณะกรรมการในการประเมิน 4 ท่านได้แก่ นายโมฮำหมัดสตาร์ ราซัค นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส นางสุไบดัส มะยาดง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นางสาวซารีพะ ดีรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส และนายสันติพงศ์ บัวทองเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส โดยการนำเสนอผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข “ระดับทอง” พร้อมชมนิทรรศการโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง เชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส