โครงการ/กิจกรรม

  • โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566
  • โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันปอเนาะกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาในมุมเรียนรู้ตามอัธยาศัยในสถาบันปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ 2566