ประชุมวางแผนการดำเนินงาน บุคลากรสกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุคิรินเพื่อติดตามการดำเนินงาน การเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี แก้วกัลยาในดวงใจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แก้วกัลยาดวงใจ รวมทั้งติดตามงานขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง และงานการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน