#รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายมะรอยาลี มะแซ ตำแหน่งครู

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุคิริน