#โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

วันที่ 24 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวปาซียะห์ แวสะมาแอ ตำแหน่งครูอาสาประจำ ศรช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีทักษะทางสังคมที่จำเป็นในยุคดิจิทัลความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นายไพศาล มะเจ๊ะหะ ตำแหน่งครู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ