บริบทปอเนาะ

สถาบันศึกษา ดารุลอิสลาอิดดีนีย์     ปัจจุบันสถาบันศึกษาปอเนาะตั้งอยู่ที่  124  หมู่ที่ 8   ตำบลสากอ  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 1. สถาบันปอเนาะได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2490  หมู่ที่ 9 บ้านจือแร ตำบลสากอ อำเภอสุ

ไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีโต๊ะครู นายหะยีนาอิง เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2504 ปอเนาะดังกล่าวได้ดำเนืนการปรับปรุงกิจการใหม่ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  ในสมัยจอมพลสฤษดิ์  ธนรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี และในปี พ.ศ. 2505 ทรงทราบฝ่าละอองทุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกะหม่อม พระราชทานรางวัลชมเชย ให้แก่ปอเนาะดารุลอิสลฮูดีนีย์ แห่งนี้ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2511 ปอเนาะได้ย้าย สถานที่ตั้งใหม่ ที่หมู่ที่ 8 บ้านยะลูตง ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จับหวัดนราธิวาส และเมื่อปี พ.ศ. 2519 ท่านโต๊ะครู (นายหะยีนาอิง) ได้ล้มป่วยไม่สามารถดำเนินกิจการได้เป็นเวลา 10 ปื ก็เสียชีวิต ต่อมานายไซนุงอาบีเด็น   หะยีนาอิง  ซึ่งเป็นบุตรชายจบการศึกษาทางด้านศาสนาจากปอเนาะดาลอ อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี ขึ้นบริหารจัดการใหม่ ตามเจตนารมณ์ของผู้เป็นบิดาต่อไป  โดยเริ่มจากนักศึกษาใหม่ไม่กี่คน

เมื่อต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ทางศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุไหงปาดี  ได้เข้าไปประสานงานเพื่อดำเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน  โดยมีนายปราโมทย์    จินตประสาท   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุไหงปาดี  และคณะครูอาสาฯ เข้าเยี่ยมเยียนและแนะนำกิจกรรมการการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบจนทำให้บาบอ (นายไซนุงอาบีเด็น  หะยีนาอิง เจ้าของปอเนาะ )

ยินดีให้ทาง  การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุไหงปาดีเข้าไปจัดกิจกรรม การศึกษานอกโรงเรียน  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่  ภาคเรียนที่ 2/2545 เป็นต้นไป และได้เสนอเข้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดาฯ สยามยรมราชกุนารี  และเมื่อปี พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ได้เปลี่ยนชื่อจาก ดารุลอิสลาฮูดีนีย์  เป็น  ดารุลอิสลาฮิดดีนีย์ เพื่อให้ถูกต้องตามภาษาอาหรับ โดยมีโต๊ะครู (บาบอ) นายมูฮำมัดฟาฎีล     หะยีมุคตาร์  เป็นโต๊ะครู และในคณะเดียวก็ได้เปลี่ยนที่อยู่เป็น  เลขที่  124  หมู่ที่ 8 บ้านยะลูตง ตำบลสากอ  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสื จนถึงปัจจุบัน         

 •  จดทะเบียนใหม่กับทางราชการเมื่อวันที่  15   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 ใบอนุญาตเลขที่ 3960200125687/2554    และมีอาคารหลักๆ  ดังนี้
  • บาลัยขนาดใหญ่  จำนวน  1  หลัง
  • อาคารเรียน  จำนวน  1  หลัง  4  ห้อง
  • ที่พักโต๊ะครู  จำนวน  1  หลัง
  • ที่พักผู้เรียน  จำนวน  15  หลัง
  • ห้องธุรการ  จำนวน  1  ห้อง
  • ห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับผู้เรียน  จำนวน  4  ห้อง
  • ห้องสหกรณ์  กำลังก่อสร้างอาคาร

 สามารถเป็นสถานที่จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี  มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   มีนักศึกษาชาย และหญิง รวมทั้งสิ้นจำนวน  50 คน