โครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานกิจกรรมปอเนาะ            

โครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานกิจกรรมปอเนาะ                                                                                                      

  วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดั ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายมูฮำหมัดอัสรี ยูโซ๊ะ ตำแหน่งครู นายสมบูรณ์ มามะ ตำแหน่งครู ว่าที่ร้อยตรีสหัฐ มะดาแฮ ครูอาสาปอเนาะ นายอดุลย์ ชะลอ ครูอาสาปอเนาะ พร้อมด้วยโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมมะนารอ ชั้น ๑ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส