บริบทปอเนาะ

1.1 ข้อมูลสถานที่ตั้ง และลักษณะพื้นที่ตั้ง

     -สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา ตำบลมูโนะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

  สถาบันศึกษาปอเนาะนูรุลฮูดา มีพื้นที่กว้างขวางจำนวน 5 ไร่  มีพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น อาคารจัดการเรียนการสอนสามัญ พื้นที่จัดกิกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นลานกีฬายามเย็น พื้นที่เคารพธงชาติ

อาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ทิศใต้  ติดต่อกับ  ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต.ปูโยะ  ต.ปาเสมัส  อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ติดกับ ประเทศมาเลเซีย

สภาพอาคารและระบบสาธารณูปโภคที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน

สถาบันศึกษาปอเนาะมีพื้นที่ที่เป็นสัดส่วน มีห้องเรียน ที่พัก สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ พื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน พร้อมทั้งมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ไฟฟ้า ห้องสุขา ฯลฯ) และสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้

สภาพแวดล้อมของห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบสะอาด เรียบร้อย เหมาะสม ตกแต่งอย่างเรียบง่าย ประหยัด มุ่งประโยชน์ และสวยงาม มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ กระดานดำ ชั้นวางหนังสือ และมีสื่อเสริมความรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบทของสถานที่และความต้องการของผู้เรียน