#โครงการค่ายส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง นักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นายมาหะมะเพาซี สาแลแม ครูอาสาฯ พร้อมด้วยบุคลากรครู และนักศึกษาจำนวน 15 ห้องเรียนร่วมกันส่งผลงานการประกวดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีกรรมการตัดสินผลงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้แก่นางสาวอาอีซะฮ์ ดือราแม หัวหน้าส่วนวิชาการฯ และนายพลชนก นวลมาก นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดครั้งนี้อีกด้วย ณ หอประชุมทรายทอง ที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส